Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jepet funksioni ff, i tillë që f(x)=2x+1f(x)=2x+1. Gjeni:

  1. f(2)f(2)
  2. f(5)f(5)
  3. f(3)f(-3)
  4. f(0)f(0)