Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jepet funksioni hh, i tillë që h(x)=1x+2h(x) = \dfrac{1}{x+2}. Njehsoni:

  1. h(2)h(2)
  2. h(0)h(0)
  3. h(0.5)h(0.5)
  4. h(2)h(-2)