Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Gjeni funksionin e anasjellë për secilin nga funksionet e ushtrimit 1. Shkruani përgjigjen tuaj duke përdorur simbolikën e funksioneve.
  2. Në të njëjtin sistem koordinativ, ndërtoni grafikët e secilit funksion së bashku me të anasjellët e tyre. Përdorni shkallë të njëjta për ndarjen e boshteve Oxx dhe Oyy.
  3. Në secilin nga grafikët e ndërtuar në kërkesën ii, ndërtoni drejtëzvën y=xy=x. Çfarë vini re? Argumentoni përgjigjen tuaj.