Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

A paraqesin vijat e ndërtuara grafikë funksionesh? Argumentoni përgjigjen tuaj.