Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani një shembull për:

  1. një shprehje
  2. një ekuacion
  3. një formulë
  4. një inekuacion
  5. një identitet