Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Për secilën nga figurat e mëposhtme:

  1. shkruani nga një identitet
  2. shkruani nga një ekuacion