Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shuma e pesë numrave natyrorë të njëpasnjëshëm plotpjesëtohet me 5.

  1. Jepni tre shembuj që ky pohim është i vërtetë.
  2. Tregoni që ky pohim është gjithmonë i vërtetë.