Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Provoni që pohimet e mëposhtme janë të vërteta.

  1. Katrori i çdo numri çift është shumëfish i numrit 4.
  2. Në qoftë se shumëzojmë dy numra natyrorë të njëpasnjëshëm dhe prodhimit i zbresim numrin më të vogël, përfundimi është një katror i plotë (katror i një numri).
  3. Prodhimi i një numri tek me një numër çift është numër çift.
  4. Shuma e dy numrave tek është numër çift.