Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zbërtheni dhe paraqitni më thjesht shprehjet e mëposhtme.

  1. (x+5)(x+2)(x+5)(x+2)
  2. (x+4)(x+3)(x+4)(x+3)
  3. (y+2)(y7)(y+2)(y-7)
  4. (y+6)(y6)(y+6)(y-6)
  5. (b3)(b+8)(b-3)(b+8)
  6. (b9)(b+9)(b-9)(b+9)
  7. (a+3)2(a+3)^2
  8. (a7)2(a-7)^2