Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni aa, bb dhe cc, të tilla që:

  1. x2+6x2a(x+b)2cx^2+6x-2 \equiv a(x+b)^2-c
  2. x2+10x+3a(x+b)2cx^2+10x+3 \equiv a(x+b)^2-c
  3. x2+6x+14a(x+b)2+c-x^2+6x+14 \equiv a(x+b)^2+c
  4. 2x2+6x+10a(x+b)2+c2x^2+6x+10 \equiv a(x+b)^2+c
  5. 6x2+36x+24a(x+b)2+c-6x^2+36x+24 \equiv a(x+b)^2+c