Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni përgjigjet e ushtrimit 13.

  1. Tregoni për secilën nga shprehjet nëse kanë një vlerë më të madhe (maksimum), ose një vlerë më të vogël (minimum).
  2. Për cilën vlerë të xx ndodh kjo?
  3. Cila është vlera e shprehjes për vlerën e xx, që gjetët në kërkesën ii?