Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Duke përdorur pllaka katrore me përmasa 1×11 \times 1, Martina ndërtoi një drejtkëndësh dhe një katror, si në figurë.

A mund të formojë Martina një katror, duke përdorur të gjitha pllakat? Argumentoni përgjigjen tuaj.