Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Provoni që ndryshesa e katrorëve të dy numrave natyrorë të njëpasnjëshëm është e barabartë me shumën e rrënjëve katrore të tyre.