Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Provoni që ndryshesa e katrorëve të dy numrave çift të njëpasnjëshëm është shumëfish i numrit 4.