Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni vlerën e shprehjeve të mëposhtme.

  1. (42)(4+2)(4-\sqrt{2})(4+\sqrt{2})
  2. (2+3)(23)(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})
  3. (5+6)(56)(5+\sqrt{6})(5-\sqrt{6})
  4. (43)(4+3)(4-\sqrt{3})(4+\sqrt{3})
  5. (511)(5+11)(5-\sqrt{11})(5+\sqrt{11})
  6. (6+5)(65)(6+\sqrt{5})(6-\sqrt{5})