Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një fletë kartoni katrore, e ka brinjën 1.2 m.

  1. Sa drejtkëndësha, me përmasa 6 cm dhe 8 cm, mund të pritni nga kjo fletë?
  2. Sa trekëndësha kënddrejtë, me përmasa 3 cm, 4 cm dhe 5 cm, mund të pritni nga kjo fletë?