Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në secilën nga figurat e mëposhtme, është hequr një pjesë.

Gjeni përqindjen e secilës pjesë të mbetur.