Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një figurë përbëhet nga një drejtkëndësh në njërën brinjë të të cilit është bashkëngjitur një paralelogram, si në figurë. Syprina e përgjithshme e figurës është 112 cm2. Gjeni lartësinë ll të drejtkëndëshit.