Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një pesëkëndësh i rregullt dhe një gjashtëkëndësh i rregullt i kanë brinjët të barabarta, nga 4 cm. Përmasat e tjera janë dhënë në figurën e mëposhtme.

Shprehni syprinën e pesëkëndëshit si përqindje të syprinës së gjashtëkëndëshit.