Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Erika thotë se syprina e tokës së paraqitur në figurë është 14\dfrac{1}{4} hektarë. (1 hektar = 10000 m2)

  1. A ka të drejtë Erika?
  2. Çfarë supozimi mund ta ndikojë përgjigjen në kërkesën a?