Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Syprina e prerjes tërthore të një kanali uji, që paraqitet në figurë, është të paktën 240 cm2.

  1. Gjeni minimumin e gjerësisë vv.
  2. Çfarë ndodh me minimumin e gjerësisë, nëse përmasa prej 12 cm në figurë rritet dhe përmasa prej 8 cm zvogëlohet me të njëjtën madhësi?