Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Bujari punon në një servis makinash. Gjatë muajit të kaluar, 40 klientë kanë ardhur në servis me gomën e shpuar.

Bujari ka mbajtur shënim gomën që secili klient ka pasur të shpuar. Këto të dhëna jepen në tabelën e mëposhtme. Vlerësoni probabilitetin që klienti i ardhshëm të ketë shpuar:

  1. gomën e parë majtas;
  2. gomën e parë djathtas;
  3. gomën e prapme majtas;
  4. gomën e prapme djathtas.

Jepeni përgjigjen si:

  1. thyesë;
  2. numër dhjetor;
  3. përqindje.