Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në çantat A dhe B ka sfera të kuqe dhe blu. Roni do të nxjerrë rastësisht një sferë dhe dëshiron që ajo të jetë e kuqe.

  1. Cilën çantë duhet të zgjedhë Roni? Shpjegoni përgjigjen tuaj.
  2. Roni do të nxjerrë 2 sfera nga çanta, pa i futur përsëri brenda. Ai dëshiron që ato të jenë të dyja të kuqe. Cilën çantë duhet të zgjedh ai? Argumentoni përgjigjen tuaj.