Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një çantë, ka 10 sfera me ngjyra. Një sferë nxirret nga çanta, i shënohet ngjyra dhe kthehet përsëri në çantë. Ngjyrat e sferave të nxjerra janë shënuar në tabelën e mëposhtme.

  1. Sa herë është nxjerrë një sferë nga çanta?
  2. Vlerësoni probabilitetin që sfera e nxjerrë të jetë: i) e kuqe; ii) e gjelbër; iii) blu.
  3. Sa sfera të secilës ngjyrë mendoni se janë në çantë?
  4. Si mund ta argumentoni supozimin tuaj?