Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Numërojmë sa herë hidhet një zar i zakonshëm (me gjashtë faqe) derisa të bjerë numri gjashtë, duke përfshirë edhe hedhjen e fundit.

  1. Përsëriteni këtë veprim 20 herë dhe llogaritni dendurinë relative për secilën nga vlerat që keni shënuar.
  2. Shpesh, kur ky eksperiment është kryer, rezultati me dendurinë më të madhe është vlera 1. Argumentoni pse ndodh një gjë e tillë.