Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një çantë përmban 100 sfera me ngjyra. Andi, Bledi dhe Rea zgjedhin nga një sferë në çantë. Ata e regjistrojnë rastin kur sfera që kanë zgjedhur është e kuqe dhe e rikthejnë atë sërish në çantë. Tabela tregon rezultatet e tyre.

  1. Andi thotë se probabiliteti që të zgjedhë një sferë të kuqe është 45\dfrac{4}{5}. Gjykoni pohimin e tij.
  2. Rea thotë se çanta duhet të përmbajë 95 sfera të kuqe. A ka të drejtë ajo?
  3. i) Shpjegoni pse vlerësimi më i besueshëm i dendurisë relative për të zgjedhur një sferë të kuqe është 0,92. i) A përmban çanta 92 sfera të kuqe?