Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Hidhet një zar i rregullt dhe si rezultat merret numri i faqes së sipërme të tij. Gjeni probabilitetet e mëposhtme.

  1. P(6)
  2. P(më e vogël se 3)
  3. P(pjesëtues i 10)
  4. P(katror i një numri)