Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një klasë ka 24 nxënës. Secilit prej tyre i është kërkuar që të hedhë një zar të parregullt dhe të shënojë numrin e herëve që sheh një 6 gjatë 20 hedhjeve.

  1. Tregoni dendurinë relative më të lartë dhe më të ulët të gjetur nga çdo nxënës.
  2. Nga rezultatet e dhëna, gjeni vlerësimin më të mirë të mundur të probabilitetit të rënies së numrit 6 në zarin e parregullt.