Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Për ngjarjet e mëposhtme, jepni një vlerë ndërmjet 0 dhe 1 si probabilitete të tyre.

  1. Rënia e numrit 4 në hedhjen e një zari të rregullt.
  2. Etiketa me numër çift në zgjedhjen e rastësishme nga një bashkësi etiketash me numrat 1-9.
  3. Rënia e një numri më të vogël se 7 në hedhjen e një zari të rregullt.