Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tabela tregon gjininë dhe ngjyrën e flokëve të 30 nxënësve të një klase. Një nxënës është zgjedhur rastësisht në klasë. Gjeni probabilitetin që nxënësi i zgjedhur të jetë:

  1. vajzë;
  2. djalë me flokë të errët.