Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një zar i rregullt ka të vizatuar në 6 faqet e veta, një trekëndësh, një katror, një rreth, një drejtkëndësh, një sferë dhe një cilindër. Hidhet zari. Gjeni probabilitetin që:

  1. të bjerë një trup gjeomtrik;
  2. të mos bjerë një figurë plani me brinjë të drejta.