Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Hidhet një zar i parregullt. Probabilitetet e rënies së pikëve jepen në tabelën e mëposhtme.

Gjeni probabilitetin që:

  1. të bjerë 3;
  2. të bjerë një numër çift;
  3. të mos bjerë numër i thjeshtë.