Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dy zare, një i kuq dhe tjetri blu, hidhen njëkohësisht dhe shihet ndryshesa e pikëve të tyre.

  1. Plotësoni një tabelë për të treguar të gjitha rezultatet e mundshme.
  2. Sa është probabiliteti që ndryshesa e pikëve të tyre të jetë: i) një? ii) zero? iii) më e madhe se një?