Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dy zare të rregullta, njëri i kuq dhe tjetri blu, hidhen njëkohësisht. Nga pikët e zarit të kuq, zbresim pikët e zarit blu.

  1. Plotësoni një tabelë si ajo e shembullit të parë, për të treguar të gjitha rezultatet e mundshme.
  2. Sa është probabiliteti që ndryshesa e pikëve të jetë: i) 2-2? ii) 55? iii) më e vogël se 55?