Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni rrënjët katrore të numrave të mëposhtëm, të rrumbullakosur në 1 shifër pas presjes dhjetore. Mos përdorni makinën llogaritëse.

  1. 2\sqrt{2}
  2. 8\sqrt{8}
  3. 10\sqrt{10}
  4. 15\sqrt{15}
  5. 20\sqrt{20}
  6. 26\sqrt{26}
  7. 32\sqrt{32}
  8. 45\sqrt{45}
  9. 70\sqrt{70}