Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ervini gjeti me përafrim: 47.3×18.98.72100\dfrac{47.3 \times 18.9}{8.72} \approx 100.

Çfarë rrumbullakimesh ka bërë ai për të arritur në përfundimin e përafërt?