Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ata e kufizojnë zgjedhjen e tavolinave, duke u bazuar në numrin maksimal të klientëve që mund të kenë.

  1. Pa bërë veprimet, cila nga tavolinat, modeli A apo modeli B, ka syprinë më të madhe?
  2. Llogaritni syprinën e tavolinave.
  3. Modeli A është më i lirë, kështu që ata vendosin të blejnë atë. A është ky një vendim i rëndësishëm? Argumentoni përgjigjen tuaj.