Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Përsëritje për krerët 1-6 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

  1. Një çikrik përbëhet nga 4 tuba metali PQPQ, QRQR, QSQS dhe RSRS. Tubat janë vendosur në një terren horizontal PSTPST. PP, QQ dhe RR ndodhen në një drejtëz. Largesat PSPS dhe SRSR janë të barabarta; këndi RQSRQS është i drejtë, kurse këndi QPSQPS është 28°28\degree. i) Gjeni masat e këndeve QSRQSR, RSTRST dhe PSRPSR. Argumentoni përgjigjen tuaj. ii) Shpjegoni pse PQ=QRPQ=QR.
  2. Një çikrik tjetër është ndërtuar nga 5 tuba, ABAB, BCBC, CDCD, DBDB dhe ADAD. ABAB është paralel me DCDC dhe tubat ABAB, BDBD dhe BCBC kanë të njëjtën gjatësi. BAD=54°\angle BAD = 54\degree. i) Përcaktoni llojet e trekëndëshave ABDABD dhe BCDBCD. ii) Gjeni këndet ABDABD dhe DBCDBC. iii) A janë trekëndëshat ABDABD dhe BCDBCD të ngjashëm? Argumentoni përgjigjen tuaj.