Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Është dhënë tetëkëndëshi i rregullt ABCDEFGHABCDEFGH.

  1. Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta. Përshkruani figurën në secilin rast. i) HBDHBD është trekëndësh barabrinjës. ii) HBDFHBDF është trapez. iii) HBCGHBCG është paralelogrami.
  2. Duke përdorur shkronjat në figurë, emërtoni: i) një trekëndësh kongruent me trekëndëshin HOPHOP; ii) një trekëndësh të ngjashëm me trekëndëshin HOPHOP.
  3. Gjeni masat e këndeve: i) ABCABC ii) POFPOF iii) HOCHOC iv) ABHABH