Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Në zgjedhje, një politikan mori 8082 vota dhe fitoi 36% të të gjitha votave. Sa persona morën pjesë në votim?
  2. Një politikan tjetër mblodhi 7010 vota. Sa përqind të të gjitha votave ka fituar ai?
  3. Numri i votuesve që kanë marrë pjesë në zgjedhje është 63.7% i rrumbullakosur në një shifër pas presjes dhjetore. Cili është numri maksimal dhe minimal i votuesve në këto zgjedhje?