Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Sandra ka kryer 6 provime dhe mesatarja aritmetike e pikëve të marra është 57,5. Më vonë, ajo kreu dhe një provim tjetër në të cilin mori 45 pikë. Cila është mesatarja aritmetike e pikëve tani?
  2. Sabina ka kryer disa provime dhe ka marrë 288 pikë gjithsej. 32 pikë është mesatarja aritmetike e saj. Ajo kreu edhe një provim tjetër dhe mesatarja aritmetike e pikëve të saj u bë 35,7. Sa pikë mori ajo në provimin e fundit?