Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në pohimet e mëposhtme, dalloni ato që janë të vërteta dhe ato që janë të gabuara. Në rastet kur pohimet janë të gabuara, shkruani një pohim të ri, të vërtetë, që lidh të dyja shprehjet.

  1. 0,85 : 10 >> 85 : 1000
  2. 0,85 : 10 \ge 85 : 1000
  3. 1 \le 75\dfrac{7}{5} \le 112\dfrac{1}{2}
  4. 32^2 = 3 ×\times 2
  5. 92^2 \not = 9 + 9