Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni përfundimet e shprehjeve të mëposhtme.

  1. 83 ×\times 100
  2. 2,59 ×\times 10
  3. 0,31 ×\times 1000
  4.  0,05 ×\times 100
  5. 764 : 10
  6. 5490 : 1000
  7. 8,5 : 100
  8. 0,08 : 10