Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni përfundimet e shprehjeve të mëposhtme pa përdorur makinën llogaritëse.

  1. 19 - 3 ×\times 6
  2. 35 + 25 : 5
  3. 8 ×\times (17 - 3)
  4. 7 ×\times 42^2
  5. 3,2 + 49\sqrt{49}
  6. 6+5×6\sqrt{6+5\times 6} : 0,2