Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni përfundimet e shprehjeve të mëposhtme, duke përdorur makinën llogaritëse.

  1. 12,78 + 6,41 ×\times 8,32 - 9,3
  2. 3(3)24×4×(1)2\dfrac{3-\sqrt{(-3)^2-4\times 4\times (-1)}}{2}