Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni formulën me dallor për të zgjidhur ekuacionet e mëposhtme.

  1. x25x7=0x^2-5x-7=0
  2. 3x2+9x+5=03x^2+9x+5=0