Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në shprehjen 7x2+3x107x^2 + 3x - 10 gjeni:

  1. numrin e kufizave
  2. koeficientin më të madh
  3. numrin e ndryshoreve