Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni vlerën e shprehjeve të mëposhtme, për x=2x=2 dhe y=7y=-7.

  1. 5x5x
  2. 3y3y
  3. 2x-2x
  4. 4y-4y
  5. 3x23x^2
  6. xyxy
  7. 4x6\dfrac{4x}{6}
  8. 21y\dfrac{-21}{y}