Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Vizatoni një rrjet koordinativ, në boshtet OxOx dhe OyOy të të cilit të paraqiten vlerat nga 0 në 6. Shënoni në të pikat: A (1,1), B (3,3) dhe C (5,1). Bashkojini këto pika. Çfarë lloj trekëndëshi përftuat?