Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

A janë kongruentë dy trekëndëshat e dhënë në figurë? Argumentoni përgjigjen tuaj.